-   47136EP Изпълнение на строително-монтажни работи за ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15