Съгласуване на работни проекти

Пресъгласуване на работен проект

Виж услуга

Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – улични трасета на топлофикация и газификация и кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., с дължина до 500 м.

Виж услуга

Съгласуване на работен проект за повече от 1 сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

Виж услуга

Съгласуване на работен проект за 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

Виж услуга

Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – сградни отклонения на кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., топлофикация и газификация до 100 м

Виж услуга

Съгласуване на проекти за отводняване на пътни платна

Виж услуга

Съгласуване на работен проект за 1 сградно водопроводно или канализационно отклонение

Виж услуга

Съгласуване на проекти за улични канали, колектори и съоръжения с дължина на трасето до 100 м

Виж услуга

Съгласуване на проекти за улични водопроводи, канализация, колектори и съоръжения с дължина на трасето до 100 м

Виж услуга